Εγγραφές μαθητών Α΄τάξης σχ. χρονιάς 2012-2013

Παρασκευή, 30 Μαρτίου, 2012 20:25

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι εγγραφές των μαθητών της Α’ Τάξης θα γίνονται από 1 μέχρι 21 Ιουνίου.

 

Φέτος θα εγγραφούν στην Α’ Τάξη οι μαθητές που γεννήθηκαν το 2006.

 

Για να γίνει η εγγραφή απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

1. Πιστοποιητικό γέννησης από το Δήμο ή την Κοινότητα εγγραφής του παιδιού (Nα αναγράφεται σ? αυτό η ημερομηνία γέννησης αριθμητικώς και ολογράφως να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου πριν από την εγγραφή τριμήνου.)

Οι αλλοδαποί μαθητές προσκομίζουν πιστοποιητικό γέννησης επίσημα μεταφρασμένο και χωρίς τη δέσμευση ημερομηνίας έκδοσης.

2. Αποδεικτικό στοιχείο μόνιμης κατοικίας (Λογαριασμός Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Ε.Υ.Δ.Α.Π. ή συμβόλαιο ενοικίου)

 

3. Βεβαίωση φοίτησης σε νηπιαγωγείο

4. Ιατρικές εξετάσεις:

 

α. Βιβλιάριο υγείας, στο οποίο να φαίνεται ότι έχουν γίνει τα προβλεπόμενα εμβόλια

 

β. Ατομικό Δελτίο Υγείας (Συμπληρώνεται από ιατρούς ασφαλιστικών φορέων, ιδιώτες παιδιάτρους, ιατρούς Περιφερειακών Γενικών Νοσοκομείων, Ερυθρό Σταυρό.)

Πριν την επίσκεψη στο γιατρό  πρέπει να παραλάβετε το ειδικό έντυπο από τον Δ/ντή του Σχολείου. Το έντυπο αυτό θα είναι αναρτημένο και στην ιστοσελίδα μας.

γ. Οδοντολογική εξέταση από οδοντίατρο. (Συμπληρώνεται η σχετική σελίδα  του Βιβλιαρίου υγείας από τον οδοντίατρο) *

δ. Οφθαλμολογική εξέταση από οφθαλμίατρο *

ε. Καρδιολογική εξέταση από καρδιολόγο *

*Πρέπει να φροντίσετε να κλείσετε αμέσως ραντεβού στους γιατρούς και να προσέρχεστε προσκομίζοντας όλα μαζί τα δικαιολογητικά.

 

Λίγο πριν την έναρξη των εγγραφών θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας και θα τοιχοκολληθεί στις εισόδους του σχολείου το ωράριο μέσα στο οποίο θα γίνονται οι εγγραφές.

 

Άνω Λιόσια, 02.04.2012

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ